Refund policy

Poštovani kupci, ukoliko ste kupili bilo koji proizvod iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da Vam pomogne. Za sva pitanja, na raspolaganju Vam je služba za reklamacije na broju 066/100-500 ili 013/28-300-20 radnim danima 8-16h, subotom 8-12h, odnosno korisnički servis na email adresi reklamacije@pcelar.rs.


Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.
Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja proizvodom i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, za namenu za koju nije predviđen, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.
Pčelar doo garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na info@pcelar.rs.
Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Pčelar nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru,​​ potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira​​ između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti robe.
Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;
2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.
Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju saumanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3) da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti zaa potrošača.
Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.
Uzimajućiu obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi roba postala saobrazna ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.
Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi i teret dokazivanja

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavac.
Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

 

Reklamacije

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeći mogući scenariji reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

 1) Reklamacija nastala u trenutku instalacije, montaže ili prvog puštanja u rad.

Kada je isporučeni proizvod oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji, problem se mora evidentirati odmah. Za slučaj da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu, potrebno je odmah kontaktirati maloprodajni objekat u kome je proizvod kupljen i po mogućnosti isti vratiti nazad. Ukoliko vam je naša služba za dostavu isporučila proizvod ili vam je proizvod donela kurirska služba, i tom prilikom je konstatovan problem, neispravnost je potrebno odmah prijaviti dostavljaču/kuriru. U koliko dostavljač/kurir ne sačeka da proverite pošiljku rok za reklamaciju je 14 dana. Ukoliko je paket koji Vam je dostavljač/kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužni ste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

Kada  tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom, popunjavajući kontakt formu sa vrha ove strane ili direknto na email reklamacije@pcelar.rs.

2) Funkcionalna neispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste istu kupili i gde je možete reklamirati, ili u neki od ovlašćenih servisa. Ako ste proizvod kupili preko on line prodavnice, kontaktirajte nas telefonom, emailom ili preko kontakt forme, i mi ćemo uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan proizvod od vas i dostave ga našoj službi reklamacija.

 3) Oštećena pošiljka

Ukoliko Vam proizvod koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

Prodavac je dužan da primi izjavljenu reklamaciju. Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena ili na drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju, ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.
Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

  • U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja,
  • Za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trovac,
  • Na neposredne pregovore između potrošača i trgovca,
  • Na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku,
  • U postupcima koje je trgovac pokrenuao protiv potrošača.

Svaka strana u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da postupi na način predviđen stavom 7. i stavom 9. člana 55. Zakoza o zaštiti pootrošača  („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021).

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka
Posle isteka zakonskog roka o saobraznosti robe, kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke..
Ostali razlozi reklamacija
Osim reklamacija koje se odnose na robu kupljenu kod nas, kupci takođe imaju pravo da se žale na:
– probleme sa isporukom robe (kašnjenje, neblagovremena isporuka, izostanak isporuke itd); s obzirom da se određena količina roba isporučuje preko kurirskog servisa koji ima svoj način rada, ne možemo da snosimo odgovornost za probleme koji nisu izazvani našim direktnim angažovanjem
– neprofesionalni odnos zaposlenih prema kupcu (neljubaznost, nedavanje informacija, davanje loših, netačnih i neupotrebljivih informacija)
– događaje i situacije u kojima su oštećeni ili smatraju da su oštećeni (npr. pogrešno obračunata cena, roba isporučena bez uputstva i sl.)

Prilikom reklamiranja proizvoda, kupac je dužan:

  • da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu u originalnoj ambalaži. Takođe originalna ambalaža nije obavezna da bi smo prihvatili reklamaciju;
  • da prodavcu podnese na uvid kopiju računa o kupovini ili u slučaju online poručivanja da se pozove na broj porudžbine kako bi se utvrdio momenat kupovine;
  • da prodavcu detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio ukoliko je došlo do kvara;
  • posle toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na reklamaciji kupac isključivo dobija u maloprodaji gde je robu ostavio ili putem brojeva naše službe za reklamacije;
  • Za više informacija možete nas kontaktirati na info@pcelar.rs ili nas pozvati na telefone 013/28-300-20 ili 066/100-500.

Servis

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a u isto vreme svi izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.

Ukoliko se tokom eksploatacije proizvoda dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, isti možete doneti u naš maloprodajni objekat, ovlašćeni servis ili kontaktirati našu službu za reklamacije koji će uputiti kurira na Vašu adresu da preuzme neispravan proizvod. U roku od 8 od dana reklamiranja proizvoda u našoj maloprodaji i servisu ili dana kada je reklamacija izjavljena putem telefonskog poziva ili email poruke, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku.

Uz uređaj je neophodno da nam dostavite originalni garantni list ili kopiju računa ili broj online porudžbenice. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i što kompletnije. Primera radi, ako postoji problem na nekom delu košnice, ne treba slati celu košnicu već samo komponentu na koju se odnosi primedba.

Uz svaki proizvod napisati što detaljniji opis kvara/problema. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer tako možemo doći u situaciju da kvar ne otklonimo i vratimo Vam isti proizvod. Budite što detaljniji u opisu.

Fizički oštećene komponente i proizvodi koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji, nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis jer Pčelar doo nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, te rizik prelazi na kupca.

U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku.

Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu. Takav vid dodatnih troškova ne snosi Pčelar doo.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u Vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku. Ukoliko imate još neka pitanja ili nedoumica, možete nam pisati na našu mail adresu info@pcelar.rs ili nas pozvati na telefone 013/28-300-20 ili 066/100-500.

 Naziv trgovca: Pčelar doo
 Adresa za povrat robe i reklamacije: Miloša Obilića bb, 26300 Vršac
 Broj telefona za prijem reklamacija:  013/28-300-20
 email adresa:  reklamacije@pcelar.rs

 

Povraćaj novca

Pravo potrošača na odustanak od ugovora
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. Zakonu o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: izjava o odustanku).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Sledeći dokumenti se obavezno šalju kupcu uz svaki artikal naručen preko Internet sajta:
– Obrazac za odustanak od ugovora sa uputstvom za vraćanje robe
– Obrazac za reklamacije sa uputstvom za reklamaciju
Ovi dokumenti nalaze se i na našem sajtu i dostupni su za preuzimanje.

Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana zaključenja ugovora između potrošača i trgovca.
Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora računa se od dana kada roba dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana za odustanak od ugovora počinje da teče od dana kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Pravne posledice odustanka od ugovora

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. ovog Zakona, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.
Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.
Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad, serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih proizvoda pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija, putem maila ili poštom slanjem popunjenog  obrazac za odustanak na e-mail reklamacije@pcelar.rs ili na adresu firme Pčelar doo, Miloša Obilića bb, 26300 Vršac. Po prijemu obrazca  dobićete potvrdu istim putem kojim je primljen obrazac da je obrazac primljen. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.
Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad, biće prihvaćena samo ako se reklamiran proizvod vraća kompletan, neoštećen, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.
Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice pcelar.rs ili Call centra smatra prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.  Popunjen obrazac za odustanak se dostavlja na email reklamacije@pcelar.rs ili na adresu firme Pčelar doo, Miloša Obilića bb, 26300 Vršac. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.
Prodavnica Pčelar doo je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primla od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak.
Prodavnica Pčelar doo može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.
Prodavnica Pčelar doo vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji. U slučaju da ste robu platili gotovinom potrebno je da nam dostavite broj računa na koji želite da izvršimo povraćaj novca.

Troškovi povraćaja robe
Dužni ste da robu vratite na našu adresu na sopstveni račun, osim u slučaju da smo vam isporučili pogrešnu robu ili ako je roba oštećena ili sa nedostatkom. U tim slučajevima Pčelar doo će snositi troškove povraćaja robe.

Prodavnica Pčelar doo zadržava sva prava promene cene proizvoda tako da, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, a nakon reklamacije, koja se rešava raskidanjem ugovora, dodje to promene cene tog proizvoda (cena proizvoda je porasla ili se smanjila), kupac vraća robu, a Pčelar vraća iznos koji je plaćen prilikom kupovine bez obzira na trenutnu cenu.


***

Dokumenta za preuzimanje: