KLASIFIKACIJA DASKE U IZRADI KOŠNICA

Košnice i elementi košnica se izrađuju od daske jele, smrče i bora koja se po prijemu klasira shodno SRPS EN 1611-1:2007, Rezana građa – Klasiranje četinara po izgledu. Prema pravilima za klasiranje rezane građe smrče, jele, duglazije bora i ariša – klasiranje se vrši na pet klasa kvaliteta, prema postupku G2 – klasiranje na osnovu prisustva čvorova na licu i naličju. Dalje se na isti na čin analiziraju i druge greške: urasla kora, smolne kesice, smolno drvo, kompresiono drvo, usukana vlakanca, plavetnilo i rujavost, napad insekata, lisičavost i pukotine.

Razvrstana daska, prema vizuelnim kriterijumima, se dalje koristi u proizvodnji elemenata različite klase kvaliteta. Bitno je napomenuti da je tehnološki postupak proizvodnje identičan za sve klase kvaliteta, te daska prolazi kroz iste faze obrade do nivoa finalnog proizvoda. Ono što je zajedničko za sve klase je da se u toku proizvodnje izdvajaju delovi daske koji su neprihvatljivi u krajnjem prozvodu tipa napad insekata, lisičavost i pukotine.

Da bi naši kupci bolje razumeli, u nastavku smo pripremili slike daske od kojih se izrađuju finalni proizvodi u našoj proizvodnji. Prema kvalitetu daske od koje je izrađen finalni proizvod, određen je i parametar kvaliteta gotovog proizvoda. Internom klasifikacijom kvaliteta proizvoda, izvršili smo podelu na I, II i III klasu, kako bi korisnici mogli lakše da sagledaju razlike između klasa, a iste su isključivo estetske, bez razlike u kvalitetu finalne obrade i tehnološkog postupka proizvodnje. Na slikama je dat prikaz daske koje ulazi u sastav proizvoda određene klase. Klasa ČPČ elemenata dobija se izdvajanjem rezane daske koja je potpuno čista bez prisustva čvorova, rezanjem između čvorova te njihovom eliminacijom. U smislu ove klasifikacije elemenata, neispadajući čvorovi prečnika do 10mm se ne broje. 

 Klasa I Klasa II Klasa III