94211 - Kobalt II hlorid, 24g - Pčelar doo
94211 - Kobalt II hlorid, 24g - Pčelar doo
94211 - Kobalt II hlorid, 24g - Pčelar doo

94211 - Kobalt II hlorid, 24g

KOBALT HLORID - ili kobalt hlorid heksahidrat (CoCl.*6H2O) je so kobalta, koja se koristi u pčelarstvu za stimulaciju matice, kao veoma uspešan suplement u ishrani pčela. Povećava nosivost matice 20-30% i preporučuje se dodavanje u hrani za pčele kada nam je potreban ubrzani razvoj društva ili kada se uoči smanjena nosivost matice.

390.00 RSD – 1,490.00 RSD
Porez uračunat u cenu. Dostava će biti obračunata pri zaključivanju porudžbine

Izaberi pakovanje: 24 g

24 g
100 g
390.00 RSD
Šifra proizvoda: 94211
Stanje zaliha: Na stanju Dostupno po narudžbini Nema na zalihama
Opis proizvoda

Opšte informacije i proizvodu

Naziv: Kobalt(II) hlorid-6-hidrat
Hemijsko ime: Cobaltous chloride-6-hydrate
CAS Registarski broj:  7791-13-1
EC broj: 231-589-4
MR: 237,93
Kvalitet: p.a. >99 %
Sadržaj: >99 %
Tačka topljenja °C: 56
CIB: 027-004-00-5
Prekursor: Ne
Naročito opasna hemikalija: Da
Roba dvostruke namene: Ne 
Reč opasnosti: Opasnost
Piktogrami: GHS07, GHS08, GHS09


 Obaveštenje o opasnosti
H302 Štetno ako se proguta
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
H334 Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem
H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata (ako dođe do izlaganja)
H350i Može da dovede do pojave karcinoma ako se udiše
H360F Može štetno da utiče na plodnost (ako dođe do izlaganja)
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
 
Obavešetenja o merama predostrožnosti
Obaveštenja o merama predostrožnosti - prevencija
P261 Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/pare/spreja
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice
Obaveštenja o merama predostrožnosti - reagovanje
P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode
P308+P313 Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/mišljenje
P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje
P342+P311 Ako osećate smetnje pri disanju: pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara
P391 Sakupiti prosuti sadržaj
Obaveštenja o merama predostrožnosti - odlaganje
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u industrijsko postrojenje za termički tretman otpada
 
Mere prve pomoći
1 Opis mera prve pomoći
Opšte napomene Skinuti kontaminiranu odeću. Nakon udisanja Obezbediti sveži vazduh. U slučaju nedoumice ili kada simptomi ne prolaze, potražiti savet lekara. Nakon kontakta sa kožom Isprati kožu vodom/istuširati se. Posle kontakta sa kožom odmah detaljno oprati vodom. U slučaju reakcije kože potražiti lekara. Bezbednosni list prema Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN Kobalt(II) hlorid heksahidrat ROTI®METIC 99,999 % (5N) broj artikla: 1L57 Srbija (sr) Strana 3 / 15 Nakon kontakta sa očima Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. U slučaju nedoumice ili kada simptomi ne prolaze, potražiti savet lekara. Nakon gutanja Isprati usta vodom (samo ukoliko je osoba svesna). U slučaju nesreće ili ako se neko oseća loše, odmah pozvati lekara (po mogućnosti pokazati uputstvo za pokretanje mašine ili list sa sigurnosnim podacima). Pozvati lekara.
2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Povraćanje, Alergijske reakcije, Kašalj, Otežano disanje
3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Nikakav

 Da preuzmete Bezbednosti list kliknite ovde

Dodatne informacije
Izaberi pakovanje

24 g, 100 g

Deklaracija

Šifra: 94211/2
Naziv artikla: Kobalt II hlorid,24g / 100g
Zemlja porekla: Srbija
Pakuje: Pčelar doo Vršac
Rok upotrebe: Utisnuto na ambalaži
Sastav: na pakovanju
Cuvati van domasaja dece